Traditional Massage in Chiang Mai
menu

ลักษณะการนวดแผนไทย

การนวดแผนไทย


              "การนวดแผนไทย" เป็นศาสตร์มหัศจรรย์  โดยมูลเหตุสำคัญมาจากสภาพแวดล้อม

และวิถีชีวิตวัฒนธรรมของคนไทย  รวมถึงพฤติกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันของผู้คนในสมัย

โบราณ  "การนวดแผนไทย"  ไม่ใช่เพื่อรักษาความเจ็บปวดเท่านั้น แต่มีคุณค่าต่อสุขภาพเป็น

กระบวนการดูแลสุขภาพ และรักษาโรค โดยอาศัยการสัมผัสอย่างมีศิลปะ มีหลักการระหว่าง

ผู้ให้บริการ  และรับบริการ การนวดจะส่งผลโดยตรงต่อร่างกายและจิตใจ


ลักษณะการนวด
1. การนวดยืด ดัด  ลักษณะการนวดแบบนี้คือ การยืด ดัดกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น พังผืด ให้ยืดคลาย
2. การนวดแบบจับเส้น  ลักษณะการนวดคือ การใช้น้ำหนักกดลงตลอดลำเส้นไปตามอวัยวะต่าง ๆ 

การนวดชนิดนี้ต้องอาศัยความเชื่ยวชาญของผู้นวด ซึ่งได้ทำการนวดมานานและ สังเกตปฏิกิริยา

ของแรงกดที่แล่นไปตามอวัยวะต่าง ๆ
3. การนวดแบบกดจุด ลักษณะ การนวดคือ การใช้น้ำหนักกดลงไปบนจุดของร่างกาย การนวดนี้

เกิดจากประสบการณ์ และความเชื่อว่าอวัยวะของร่างกายมีแนวสะท้อนอยู่บนส่วนต่าง ๆ และเรา

สามารถกระตุ้นการทำงานของอวัยวะนั้นโดยการกระตุ้นจุดสะท้อนที่อยู่ บนส่วนต่าง ๆ บนร่างกายการนวดแผนไทย  มีลักษณะ 2 แบบ คือ 


1. นวดแบบราชสำนัก  คือ หมอนวดจะใช้เฉพาะมือ นิ้วหัวแม่มือ และปลายนิ้วอื่น ๆ ในการนวด

เท่านั้น  และไม่ใช้การนวดคลึงในขณะกด (นวด)  ไม่ใช้การดัด หรือการงอข้อ หลัง หรือส่วนต่าง ๆ

ของร่างกายด้วยกำลังแรง   และกริยาการนวดจะดูเรียบร้อยกว่าการนวดแบบเชลยศักดิ์

2. นวดแบบเชลยศักดิ์  คือ  หมอนวดจะใช้ฝ่ามือ  นิ้วมือ ศอก หรือเข่า  ในการนวด และจะใกล้ชิด

กับผู้ถูกนวดมากกว่า มีการยืด ดัด